این تبلیغ باعث شد تا قیمت این ماشین در حراج به ده ها برابر ارزش واقعیش برسه و فروخته بشه برای همین خیلی سر و صدا به پا کرده.

TOP