ثبت درخواست برای فروش خودرو

ویژگی ها

  • هر سفارش در صورت تاییدِ کارشناسی، در سایت اتو کارشناس قرار خواهد گرفت.
  • سفارشات عمده مورد قبول می باشد.
  • هر سفارش، در چندین محل فیزیکی و اینترنتی معتبر ثبت خواهد شد.
  • خودرو های بخش فروشِ سایت، با تخفیف ویژه کارشناسی می شوند.
  • گزارش کارشناسی مکتوب تقدیم می‌شود و در بخش کارشناسی سایت نیز قرار می گیرد.
  • در صورت فروش خودرو توسط اتو کارشناس، مبلغ کارشناسی از پورسانت اتو کارشناس کسر خواهد شد.
  • این خدمات به اشخاص و نمایشگاه های ماشین قابل ارائه می باشد.

فرم سفارش

TOP